Rak
Rak logo

Надлежности

Надлежности

Регулаторна агенција за комуникације је надлежна за регулисање јавих телекомуникацијских мрежа и услуга, укључујући издавање дозвола, утврђивање цијена, међуповезивање, као и управљање плановима нумерације и додјелу елемената за адресирање операторима телекомуникација. Регулација тржишта телекомуникација има за циљ промовирање правичне конкуренције у сврху остварења максималне добити за крајње кориснике у смислу избора, цијене и квалитета услуга, као и подстицање ефикасног улагања у инфраструктуру и промовирање иновација.

Агенција се придржава регулаторних принципа телекомуникација који обухватају приступ јавним телекомуникацијским услугама за све кориснике, на транспарентном, објективном и недискриминираном основу, које оператор телекомуникација може осигурати уз разумну добит, заштиту интереса свих корисника телекомуникацијских услуга, у погледу доступности и квалитета услуга, те осигурање да ниво квалитета у пружању телекомуникацијских услуга и телекомуникацијске опреме буде компатибилан с опћеприхваћеним стандардима у Европској унији.

Активности Подручја телекомуникација обухватају:
  • Прописивање услова за обављање дјелатности телекомуникацијских мрежа и услуга и праћење њихове примјене;
  • Осигурање ефикасног кориштења и управљања бројевима;
  • Праћење и контролу примјене интерконекцијског режима у БиХ;
  • Праћење развоја тржишта телекомуникација у БиХ, те објављивање индикатора о стању тржишта;
  • Провођење анализа тржишта и прописивање мјера операторима са значајном тржишном снагом;
  • Успоставу и праћење примјене обавезе трошковног рачуноводства и рачуноводственог одвајања за операторе са значајном тржишном снагом;
  • Мониторинг испуњености параметара квалитета мрежа и услуга.

Агенција континуирано ради на унапређењу регулаторног оквира утемељеног на европској регулаторној теорији и најбољој пракси, уз настојање да примијењене регулаторне мјере одговарају стању на тржишту телекомуникација у БиХ, са циљем његовог даљег развоја.