Rak
Rak logo

Надлежности

Надлежности

Регулаторна агенција за комуникације, на основу надлежности дефинисаним Законом о комуникацијама, врши планирање, координацију, намјену и додјелу радиофреквенцијског спектра.

Управљање радиофреквенцијским спектром у складу је са домаћим и међународним прописима и споразумима, те подузима одговарајуће мјере у циљу осигурања ефикасне и неометане употребе овог ограниченог државног ресурса. Управљање радиофреквенцијским спектром, у најједноставнијем моделу, обухвата: планирање, инжењеринг, лиценцирање и мониторинг.

Планирање је засновано на међународним плановима и споразумима, а резултира Планом намјене и коришћења радиофреквенцијског спектра у БиХ, те правилима о коришћењу појединих опсега. Инжењеринг обухвата техничку анализу, прорачун компатибилности и рјешавање техничких питања неометаног коришћења РФ спектра те питања координација фреквенција на билатералном и мултилатералном нивоу (директно или преко CEPT и/или ITU). У процесу лиценцирања, подручје радиокомуникација одређује техничке услове рада за сваки поједини уређај као и опсег радио фреквенција. Мониторинг подразумијева провјеру поштивања услова издатих дозвола, али и утврђивање извора и отклањање евентуалних сметњи у радиофреквенцијском спектру. Агенција обавља послове контроле и мониторинга РФ спектра у складу са одговарајућим техничким прописима, домаћим и међународним стандардима, уз поштовање одлука и препорука ITU-а, Европске конференције администрација за пошту и телекомуникације (CEPT) и других надлежних међународних организација и институција.

У циљу заштите људског здравља од дјеловања нејонизирајућег електромагнетског поља у опсегу фреквенција 9 kHz – 300 GHz, Агенција врши надзор, мјерења и одговарајуће прорачуне с циљем провјере поштивања ограничења вриједности одређених величина електромагнетског поља у складу са важећим прописима.