Rak
Rak logo

Надлежности

Надлежности

Регулаторна агенција за комуникације надлежна је за издавање, пренос, укидање, продужење и измјену дозвола у области емитовања, телекомуникација и радиокомуникација, као и за обрачун накнада за административно – техничку обраду захтјева, накнада за издавање и кориштење дозвола и накнада за кориштење РФ спектра.

Сектор за дозволе и накнаде је самостална организациона јединица у оквиру Агенције надлежна за провођење претходно наведених надлежности. С тим у вези, Сектор иницира доношење правила и прописе о издавању, преносу, укидању, продужењу и измјени дозвола којим се прописују критеријуми за издавање и измјене дозвола, садржај захтјева и докази који се прилажу уз захтјев, период важења дозвола и садржај и услови за издавање, кориштење и измјену дозвола, те проводи посптупке за издавање, пренос, укидање, продужење и измјену дозвола. Сви наведени поступци рјешавају се у складу са Законом о комуникацијама БиХ, Правилама и прописима Агенције као и Законом о управном поступку БиХ.

Процес издавања, преноса, укидања, продужења и измјене дозволе започиње подношењем уредно попуњеног обрасца за пријаву, који су доступни за преузимање у одјељку Обрасци и упутства. У наведеном одјељку налази се и инструкција за попуњавање предметних образаца као и потребна додатна документација.

У оквиру процеса издавања, преноса, укидања, продужења и измјене дозвола, Агенција врши обрачун накнада за административно – техничку обраду захтјева, а након позитивно ријешеног захтјева, и накнада за издавање дозволе, као и накнада за кориштење РФ спектра (за дозволе из области радиокомуникација). Обрачун претходно наведених накнада врши се у складу са Правилом 89/2018 о накнадама за дозволе Регулаторне агенције за комуникације и Одлуке Савјета министара БиХ о накнади за кориштење РФ спектра у БиХ.

Сектор за дозволе и накнаде води и Регистар дозвола које издаје Агенција.

Постојећи корисници дозвола Агенције у обавези су плаћања годишње накнаде за кориштење дозвола Агенције.