Rak
Rak logo

Regulatorna agencija za komunikacije

Vaš pouzdan partner u osiguranju kvaliteta i sigurnosti usluga u sektoru elektronskih komunikacija

Dodjela frekvencijskog spektra

Planiranje i upravljanje frekvencijskim spektrom

Regulacija audiovizuelnih medijskih usluga

Zaštita interesa krajnjih korisnika

Regulacija medijskih usluga radija

Sloboda govora

Regulacija oblasti telekomunikacija

Razvoj informacijskog društva

Jedinstveno i konkurentno tržište elektronskih komunikacija

Oglasna ploča

Svi oglasi
01.06.
Objavljen godišnji izvještaj o korisničkim sporovima u 2022. 2

“U Bosni i Hercegovini je neophodno uspostaviti odgovarajuće zakonodavstvo za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Potrebno je ažurirati politiku i strategiju radiofrekventnog spektra, usvojiti mjere za smanjenje troškova implementacije brzih elektronskih komunikacionih mreža. Takođe, postoji potreba za uspostavljanjem javnih fondova za brzi širokopojasni pristup. Stoga je potrebno postaviti odgovarajuće ciljeve kao i akcioni plan za implementaciju širokopojasnog pristupa u zemlji”, rekao je Draško Milinović, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija), na sesiji pod nazivom “Premoštavanje digitalnih podjela”, u okviru Svjetskog samita o infomacionom društvu (WSIS) Forum 2023, čiji organizator je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Ujedinjene nacije (UN). Кao primjer značajne podrške koja se može pružiti kroz međunarodnu saradnju, Milinović je naveo ITU projekat koji trenutno realizuje Agencija: Omogućavanje okruženja za mapiranje širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini. U cilju prevazilaženja strateških i institucionalnih nedostataka, Agencija je zatražila tehničku pomoć ITU. Cilj projekta je da podrži napore u BiH ka jačanju operacija mapiranja širokopojasnog pristupa, kako bi se poboljšala implementacija i korištenje povezanosti na cijeloj teritoriji BiH. Agencija je trenutno fokusirana na značajne aktivnosti implementacije evropskog regulatornog okvira, uključujući transpoziciju Evropskog kodeksa o elektronskim komunikacijama u novi Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i usvajanje Politike i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa za BiH. Takođe, potrebno je donijeti podsticajne mjere za razvoj i korištenje usluga zasnovanih na internetu, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom, manje obrazovane i starije osobe. Generalni direktor istakao je da će Agencija i dalje biti otvorena za svaki dijalog i saradnju na zajedničkoj platformi ITU, i da će razmjena iskustava između različitih učesnika značajno unaprijediti sposobnost zemalja da donose važne strateške odluke i preduzimaju efikasne mjere u prepoznavanju i prevazilaženju digitalnog jaza, za dobrobit razvoja cjelokupnog društva. Samit WSIS 2023 uvodnim obraćanjem otvorili su generalni sekretar UN Antonio Gutereš i generalna sekretarka ITU Dorin Bogdan Martin. Tokom ove sedmice, u nastavku rada Samita, ispred Agencije učestvovaće predstavnici područja telekomunikacija.

Pročitaj više
01.06.
Objavljen godišnji izvještaj o korisničkim sporovima u 2022. 3

“U Bosni i Hercegovini je neophodno uspostaviti odgovarajuće zakonodavstvo za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Potrebno je ažurirati politiku i strategiju radiofrekventnog spektra, usvojiti mjere za smanjenje troškova implementacije brzih elektronskih komunikacionih mreža. Takođe, postoji potreba za uspostavljanjem javnih fondova za brzi širokopojasni pristup. Stoga je potrebno postaviti odgovarajuće ciljeve kao i akcioni plan za implementaciju širokopojasnog pristupa u zemlji”, rekao je Draško Milinović, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija), na sesiji pod nazivom “Premoštavanje digitalnih podjela”, u okviru Svjetskog samita o infomacionom društvu (WSIS) Forum 2023, čiji organizator je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Ujedinjene nacije (UN). Кao primjer značajne podrške koja se može pružiti kroz međunarodnu saradnju, Milinović je naveo ITU projekat koji trenutno realizuje Agencija: Omogućavanje okruženja za mapiranje širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini. U cilju prevazilaženja strateških i institucionalnih nedostataka, Agencija je zatražila tehničku pomoć ITU. Cilj projekta je da podrži napore u BiH ka jačanju operacija mapiranja širokopojasnog pristupa, kako bi se poboljšala implementacija i korištenje povezanosti na cijeloj teritoriji BiH. Agencija je trenutno fokusirana na značajne aktivnosti implementacije evropskog regulatornog okvira, uključujući transpoziciju Evropskog kodeksa o elektronskim komunikacijama u novi Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i usvajanje Politike i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa za BiH. Takođe, potrebno je donijeti podsticajne mjere za razvoj i korištenje usluga zasnovanih na internetu, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom, manje obrazovane i starije osobe. Generalni direktor istakao je da će Agencija i dalje biti otvorena za svaki dijalog i saradnju na zajedničkoj platformi ITU, i da će razmjena iskustava između različitih učesnika značajno unaprijediti sposobnost zemalja da donose važne strateške odluke i preduzimaju efikasne mjere u prepoznavanju i prevazilaženju digitalnog jaza, za dobrobit razvoja cjelokupnog društva. Samit WSIS 2023 uvodnim obraćanjem otvorili su generalni sekretar UN Antonio Gutereš i generalna sekretarka ITU Dorin Bogdan Martin. Tokom ove sedmice, u nastavku rada Samita, ispred Agencije učestvovaće predstavnici područja telekomunikacija.

Pročitaj više
01.06.
Objavljen godišnji izvještaj o korisničkim sporovima u 2022. 4

“U Bosni i Hercegovini je neophodno uspostaviti odgovarajuće zakonodavstvo za podsticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Potrebno je ažurirati politiku i strategiju radiofrekventnog spektra, usvojiti mjere za smanjenje troškova implementacije brzih elektronskih komunikacionih mreža. Takođe, postoji potreba za uspostavljanjem javnih fondova za brzi širokopojasni pristup. Stoga je potrebno postaviti odgovarajuće ciljeve kao i akcioni plan za implementaciju širokopojasnog pristupa u zemlji”, rekao je Draško Milinović, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija), na sesiji pod nazivom “Premoštavanje digitalnih podjela”, u okviru Svjetskog samita o infomacionom društvu (WSIS) Forum 2023, čiji organizator je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i Ujedinjene nacije (UN). Кao primjer značajne podrške koja se može pružiti kroz međunarodnu saradnju, Milinović je naveo ITU projekat koji trenutno realizuje Agencija: Omogućavanje okruženja za mapiranje širokopojasnog pristupa u Bosni i Hercegovini. U cilju prevazilaženja strateških i institucionalnih nedostataka, Agencija je zatražila tehničku pomoć ITU. Cilj projekta je da podrži napore u BiH ka jačanju operacija mapiranja širokopojasnog pristupa, kako bi se poboljšala implementacija i korištenje povezanosti na cijeloj teritoriji BiH. Agencija je trenutno fokusirana na značajne aktivnosti implementacije evropskog regulatornog okvira, uključujući transpoziciju Evropskog kodeksa o elektronskim komunikacijama u novi Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i usvajanje Politike i Strategije razvoja širokopojasnog pristupa za BiH. Takođe, potrebno je donijeti podsticajne mjere za razvoj i korištenje usluga zasnovanih na internetu, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom, manje obrazovane i starije osobe. Generalni direktor istakao je da će Agencija i dalje biti otvorena za svaki dijalog i saradnju na zajedničkoj platformi ITU, i da će razmjena iskustava između različitih učesnika značajno unaprijediti sposobnost zemalja da donose važne strateške odluke i preduzimaju efikasne mjere u prepoznavanju i prevazilaženju digitalnog jaza, za dobrobit razvoja cjelokupnog društva. Samit WSIS 2023 uvodnim obraćanjem otvorili su generalni sekretar UN Antonio Gutereš i generalna sekretarka ITU Dorin Bogdan Martin. Tokom ove sedmice, u nastavku rada Samita, ispred Agencije učestvovaće predstavnici područja telekomunikacija.

Pročitaj više
01.06.
Objavljen godišnji izvještaj o korisničkim sporovima u 2022. 5

Objavljen godišnji izvještaj o korisničkim sporovima u 2022. 5

Pročitaj više

Sloboda pristupa informacijama

Saznaj više MIP

Uložite prigovor

Saznaj više Phone